top of page

WHISTLEBLOWER SYSTEM

Core One A/S and its subsidiary, Response Vietnam Co., Ltd. want to be companies that employees, customers, suppliers, business partners, investors, and other stakeholders can have full confidence in. One of our strongest values is that we meet people with respect, openness, and trust.

 

What is a whistleblower system?

Core One A/S and Response Vietnam Co., Ltd. have a shared whistleblower system, where internal and external stakeholders can report if they discover that employees, the management of the companies or others associated with the companies are breaking the law, including the recommendations for good corporate governance and business practices. Inquiries about other serious matters, such as harassment, including MeToo cases, can also be reported via the system. Our whistleblower system meets the requirements of the recommendations for good corporate governance as well as the other legislation in the area for Denmark and Vietnam.

 

This is how we process.

All reports will be carefully investigated by an external party, both to ensure that no employee of the companies behaves improperly and to ensure that no one is accused without reason. All inquiries go directly to Core One A/S’ CEO and the chairman of the board. A report will only be kept and processed for as long as it is deemed necessary for the specific solution of the case, and only as long as whistleblower jurisdiction allows.

 

Who can report?

It is only possible to report via the system if you have a connection to Core One A/S or Response Vietnam Co., Ltd., for example as an employee, supplier, customer, business partner, investor etc. You can report information about employees, board members or others connected to the companies. Reports can be made on the ground of reasonable suspicion of an occurred incident or an incident expected to occur. It can be done anonymously or non-anonymously, in good faith, and without fear of reprisals.

 

Please remember that it is only possible to report incidents that are assumed a breach of the law. If there are work conditions you are dissatisfied with, please do not use the whistleblower system, but instead talk to your immediate manager or your occupational health and safety representative.

 

How to report.

The button below leads to a special website in which the report can be placed.

Received reports.

The whistleblower system was implemented in December 2023. We will report the number of cases and the results on this page every year.

HỆ THỐNG TỐ GIÁC

Core One A/S và công ty con của chúng tôi – Response Việt Nam mong muốn trở thành đơn vị doanh nghiệp mà tất cả nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư và các đơn vị đối tác khác có thể hoàn toàn tin tưởng. Một trong những giá trị mạnh mẽ nhất của chúng tôi là sự tôn trọng, cởi mở và sự tin cậy

 

Hệ thống tố giác là gì?

Core One A/S và Response Việt Nam sử dụng cùng một hệ thống tố giác, với hệ thống này, các nhân viên nội bộ công ty và các đối tác bên ngoài có thể báo cáo nếu phát hiện nhân viên, quản lý của công ty hoặc những bên liên quan khác đến công ty đang vi phạm pháp luật, bao gồm các khuyến cáo về quản trị doanh nghiệp tích cực và thông lệ kinh doanh. Những thắc mắc về các vấn đề nghiêm trọng khác, chẳng hạn như quấy rối, bao gồm các trường hợp của phong trào MeToo, cũng có thể được báo cáo qua hệ thống này. Hệ thống tố giác của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của các khuyến nghị về quản trị doanh nghiệp tốt cũng như các yêu cầu theo luật pháp của Đan Mạch và Việt Nam.

 

Đây là hình thức chúng tôi xử lý

Tất cả báo cáo sẽ được điều tra một cách cẩn thận bởi một bên thứ ba độc lập, để đảm bảo rằng không có nhân viên nào của công ty có hành vi không đúng mực và cũng đảm bảo rằng không một ai bị buộc tội mà không có lí do. Tất cả các yêu cầu được chuyển trực tiếp đến Giám đốc điều hành của Core One A/s và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Một báo cáo sẽ chỉ được lưu giữ và xử lí trong thời gian cần thiết cho việc đưa ra phương án giải quyết cụ thể vụ việc và chỉ trong thời gian mà pháp lý của hệ thống báo cáo cho phép

Ai có thể báo cáo?

Bạn chỉ có thể báo cáo qua hệ thống nếu có mối liên kết với Core One A/S hoặc Response Việt Nam, ví dụ bạn là một nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà đầu tư,… Bạn có thể báo cáo thông tin về nhân viên, thành viên Hội đồng quản trị,  hoặc những người khác có liên quan đến công ty chúng tôi. Báo cáo có thể được thực hiện dựa trên cơ sở nghi ngờ hợp lí về một sự việc đã xảy ra hoặc một sự việc có thể sẽ xảy ra. Việc báo cáo có thể được thực hiện ẩn danh hoặc không ẩn danh, với sự trung thực và không lo sợ bị trả thù.

 

Xin lưu ý rằng chỉ có thể báo cáo những sự việc được giả định là vi phạm pháp luật. Nếu bạn đang không hài lòng về điều kiện làm việc, vui lòng không sử dụng hệ thống tố giác trong trường hợp này, mà thay vào đó hãy nói chuyện với người quản lí trực tiếp hoặc hoặc đại diện an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp

Làm thế nào để báo cáo

Nút bên dưới dẫn đến một trang web đặc biệt để đặt báo cáo

Các báo cáo đã nhận

Hệ thống tố cáo được triển khai vào tháng 12 năm 2023. Chúng tôi sẽ báo cáo số vụ việc và kết quả trên trang này hàng năm.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page